Multi Language Health Center

Home / Patients / Multi Language Services

We really listen

Clear communication between doctors and patients is essential for providing the best care. Our health centers are dedicated to multilingual healthcare. We also offer interpreter assistance for the languages we don’t speak.

San Diego Bilingual Services

Is Spanish your native language?

Our onsite bilingual care ensures you never have to worry about understanding your doctor or being misunderstood.

Every TrueCare location has Spanish-speaking doctors and staff who can take your call, schedule your appointment, and see you in person when you come in. They can even help you find and apply for the right health insurance to fit your needs – at no cost!

Our bilingual services provide the confidence you need to feel comfortable and respected.

Multilingual Services in Southern California

At TrueCare, we speak your language

At TrueCare we offer bilingual healthcare including a dozen language alternatives such as Tagalog, Russian, Arabic, Chinese and other European and Asian languages. If we don’t have your native language covered, we’ll enlist the help of professional interpretation services to ensure the best possible experience.

Find a TrueCare Doctor who speaks your preferred language!

ATENCIÓN: si habla español, tiene a su disposición servicios gratuitos de asistencia lingüística. Llame al 1 (760) 736-6767.

注意:如果您使用繁體中文,您可以免費獲得語言援助服務。請致電 1 (760) 736-6767

CHÚ Ý: Nếu bạn nói Tiếng Việt, có các dịch vụ hỗ trợ ngôn ngữ miễn phí dành cho bạn. Gọi số 1 (760) 736-6767.

PAUNAWA: Kung nagsasalita ka ng Tagalog, maaari kang gumamit ng mga serbisyo ng tulong sa wika nang walang bayad. Tumawag sa 1 (760) 736-6767.

주의: 한국어를 사용하시는 경우, 언어 지원 서비스를 무료로 이용하실 수 있습니다. 1 (760) 736-6767 번으로 전화해 주십시오.

ՈՒՇԱԴՐՈՒԹՅՈՒՆ՝ Եթե խոսում եք հայերեն, ապա ձեզ անվճար կարող են տրամադրվել լեզվական աջակցության ծառայություններ: Զանգահարեք 1 (760) 736-6767.

توجھ: اگر بھ زبان فارسی گفتگو می کنید، تسھیلات زبانی بصورت رایگان برای شما

تماس بگیرید 1 (760) 736-6767 فراھم می باشد. با

ВНИМАНИЕ: Если вы говорите на русском языке, то вам доступны бесплатные услуги перевода. Звоните 1 (760) 736-6767.

注意事項:日本語を話される場合、無料の言語支援をご利用いただけます。1 (760) 736-6767 まで、お電話にてご連絡ください。

ملحوظة: إذا كنت تتحدث اذكر اللغة، فإن خدمات المساعدة اللغویة تتوافر لك بالمجان. اتصل برقم 1 (760) 736-6767
ھاتف الصم والبكم: 1 (760) 736-6767

ਿਧਆਨ ਿਦਓ: ਜੇ ਤੁਸ? ਪੰਜਾਬੀ ਬੋਲਦੇ ਹੋ, ਤ? ਭਾਸ਼ਾ ਿਵੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਸੇਵਾ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਮੁਫਤ ਉਪਲਬਧ ਹੈ। 1 (760) 736-6767 ‘ਤੇ ਕਾਲ ਕਰੋ।

្របយ័ត?៖ េបើសិន?អ?កនិ?យ ??ែខ?រ, េស?ជំនួយែផ?ក?? េ?យមិនគិតឈ??ល គឺ?ច?នសំ?ប់បំេរ?អ?ក។ ចូរ ទូរស័ព? 1 (760) 736-6767

LUS CEEV: Yog tias koj hais lus Hmoob, cov kev pab txog lus, muaj kev pab dawb rau koj. Hu rau 1 (760) 736-6767

ध्यान द?: य?द आप ?हदी बोलते ह ?तो आपके िलए मुफ्त म? भाषा सहायता सेवाएं उपलब्ध ह।? 1 (760) 736-6767 (TTY: 1-xxx-xxx-xxxx) पर कॉल कर?।

เรียน: ถ้าคุณพูดภาษาไทยคุณสามารถใช้บริการช่วยเหลือทางภาษาได้ฟรี โทร 1 (760) 736-6767

TrueCare heart icon
emirito Posadas TrueCare Pediatric Provider Headshot
Extraordinary care with a heart.
Emerito Posadas, MD
Pediatric Care
“I do for my patients what I would do for my kids.”